ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
content1 ...
content2 ...
content3 ...
  • การประชุมพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ของ กทภ.

  • หน่วยต่าง ๆ เสนอความต้องการที่อยากได้จากระบบ

  • รวบรวมข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยในการจัดทำใบแจ้งหนี้

  • รวบรวมข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยในการจัดทำใบเสร็จรับเงิน